۱۳۹۳ مهر ۲۰, یکشنبه

راديو ندا : فرياد مردم و كارگران ايران در حمايت از مقاومت كوباني

شاپور احساني راد، عضو هئيت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به تظاهرات با شكوه  مردم  سنندج در حمايت از مقاومت كوباني، گفت : '' كوباني سنگر آزادي است ؛ كوباني صداي آزاديخواهي، صداي رهائيست. و طبقه كارگر ايران با تمام قوا از اين مقاومت پشتيباني مي كند.''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱ نظر: